Domain regisztráció, tárhely szolgáltatás

Gyors domain regisztráció és professzionális tárhely szolgáltatás nyújtása. Szakértelem, kedvező árak, precíz  ügyintézés, megbízható szolgáltatás Önnek vagy Vállalkozásának. Kifogástalan szerverpark háttér, 99,9% garantált üzemidő éves szinten. Domain Zóna, az elérhető partner

Webadmin

Bejelentkezéshez kattintson a Belépés gombra:

Domain Zóna hivatalos .hu regisztrátor, vállalja magyar és külföldi domain nevek gyors regisztrációját

06/1 1 9994653
KezdőoldalDomain regisztráció
Domain név megrendelőlap

Domain név megrendelőlap

domain név megrendelőlap az oldal alján

Domain név megrendelése

1. A Domain Név megrendelőlap kitöltése

A Domain Név megrendelőlap kitöltésével és aláírásával Ön megbízza az Intrex-Hosting Kft.-t, mint hivatalos domain név regisztrátort, a domain név regisztrálásával.

2. A szükséges dokumentumok csatolása

Cégek esetén:

 • cégbírósági végzés – másolat,
 • aláírási címpéldány – másolat.

Magánszemélyek esetén:

Egyéni vállalkozók esetén:

 • vállalkozói igazolvány – másolat.

Alapítványok, egyesületek, iskolák, önkormányzatok esetén:

 • adószám igazolás (APEH bejelentkező lap is megfelel),
 • alapító okirat vagy cégbírósági bejegyzés – másolat,
 • aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány is).

3. A Domain Név megrendelőlap és dokumentumok eljuttatása cégünkhöz

 • faxon (06/1-5100-129),
 • postai úton (8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 49/4) vagy,
 • e-mailben szkennelt képként (info@domain-zona.hu).

Minden esetben FONTOS, hogy a megrendelőlapot ALÁÍRVA és a MELLÉKLETEKKEL együtt küldjék el!

A Domain Név megrendelőlap kitöltésekor kérjük, figyeljenek oda a következőkre:

 • minden kötelezően kitöltendő mező ki legyen töltve,
 • a nyomtatványon megadott adatok és a mellékelt dokumentumokban szereplő adatok megegyezzenek,
 • cégek esetében cégszerű legyen az aláírás (ha két vagy több személy együttesen jogosult az aláírásra, akkor mindegyikük aláírása szükséges).

Domain név megrendelőlap:

Amennyiben már rendelkezik az Intrex-Hosting Kft-nél tárhellyel és új domain nevet szeretne regisztráltatni nem kell online megrendelőt kitölteni! Ebben az esetben Domain név igénylőlap valamint az azon megjelölt csatolandó dokumentumok megküldése szükséges!

Megrendeles
Ezzel tud belépni az admin felületre.
A megrendelni kívánt csomag neve.
A hiteles elektronikus számlát az admin felületről tudja letölteni, valamint e-mail is megküldjük.
A számlák kiegyenlítési módját lehet megadni.
A regisztrálni kívánt domainek nevei. Soronként egy domain nevet adjon meg.
Az átregisztrálni kívánt domainek nevei. Soronként egy domain nevet adjon meg.
Megrendelő adatai
Ha magánszemély rendeli a tárhelyet, az Ő neve. Cég esetén a cég teljes neve.
A megrendelő irányítószáma és települése.
A megrendelő utcaneve és házszáma.
A megrendelő cég adószáma, vagy a megrendelő személy személyi igazolvány száma.
Kapcsolattartó adatai
A kapcsolattartó neve.
A kapcsolattartó e-mail címe.
A kapcsolattartó telefonszáma. (pl.: +36 1 999 4653)
Kérés, megjegyzés, észrevétel.
Kérjük, ide írja be, hogy hol talált ránk. pl.: fórum, google, bing...
Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
1.A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma1.1 Versanus Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.: Szolgáltató, adószám: 13504786-2-41) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.


1.2Az Előfizető az Online megrendeléssel elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.2.A Szolgáltató jogai és kötelezettségei2.1A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.2.2A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.2.3A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás e-mailben vehető igénybe a info@domain-zona.hu e-mail címen.2.4A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.2.5A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.2.6A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:2.6.1Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;2.6.2Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;2.6.3Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;2.6.4Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.2.7A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.2.8A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset.2.9A Szolgáltató jogosult a domainek bejegyzett tulajdonosának a kérésére a domainhez tartozó adattartalmat és adatbázist, bármikor kiadni.2.10A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.3.Az Előfizető jogai és kötelezettségei3.1Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.3.2Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.3.3Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.3.4Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.3.5Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.3.6Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.3.7.A Szolgáltató bizonyos szolgáltatásokat ingyenesen nyújt az Előfizető részére (plusz FTP hozzáférés, további MySQL adatbázis, aldomain beállítás, stb.). Az Előfizető tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatások csak olyan mértékig vehetők ingyenesen igénybe, ameddig a Szolgáltató számára az Előfizető által befizetett szolgáltatási díj tekintetében a szolgáltatás nyújtása gazdaságos marad.3.8.Az Előfizető a 3.7 pontban hivatkozott ingyenes szolgáltatásokat nem jogosult kereskedelmi céllal harmadik személynek tovább közvetíteni.4.A szerződés hatálya4.1A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.4.2Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal - indoklás nélkül - felmondani.4.3A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.5. Vis maiorEgyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, hálózati üzemzavar.6. Felelősségvállalás6.1A Szolgáltató legfeljebb a tárgyidőszakra vonatkozóan neki járó díj erejéig vállal anyagi felelősséget a kizárólagosan és bizonyítottan a Szolgáltató hibájából keletkezett károkért.7.Értesítés7.1.Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek.7.2.Amennyiben az Előfizető e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.7.3.A Szolgáltató nem terheli felelősség az Előfizető elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy tárhely törlése elérhetetlenség miatt).8.Egyebek8.1.A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.8.2.Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Versanus Kft.

1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.
Telefon:
+36 1 430 1168
(H-P: 08:00-16:00-ig)
Email:
Adószám:
13504786-2-41
Bankszámla:
10700392-42726807-51100005
Domain Zóna
Minden jog fenntartva 2009 - 2019 © Versanus Kft. Az oldalon feltüntetett árak a nettó áraknak felelnek meg és nem tartalmazzák a 27% áfát!